Светофари

Светофари за пътните превозни средства на кръстовища, пешеходни пътеки, стеснени или други участъци от пътя

Чл. 31. (1) За регулиране движението на пътните превозни средства на кръстовища, пешеходни пътеки, стеснени и други участъци от пътя се използват светофари с по 3 светещи полета, с които се подават немигащи светлинни сигнали с червен, жълт и зелен цвят на светлината.
(2) Светещите полета са подредени вертикално, като полето за червената светлина е отгоре, за жълтата - в средата, а за зелената - отдолу.
(3) Светещите полета имат формата на кръг. Светещото поле за зелената светлина може да има формата на стрелка (стрелки) на черен фон, но в този случай върху светещите полета за червената и жълтата светлина са нанесени контурите на същата стрелка (стрелки). Стрелката, съответстваща на посоката за движение направо, е насочена нагоре.
(4) Когато светещото поле за зелената светлина на светофар с 3 светещи полета е с формата на стрелка (стрелки) и върху светещите полета на червената и жълтата светлина са нанесени контурите на същата стрелка (стрелки), значението на сигналитена този светофар се отнася само за посоката (посоките), указвана (указвани) от стрелката (стрелките).
(5) Светофар с 3 светещи полета, на който светещото поле за зелената светлина е с формата на стрелка (стрелки) и върху светещите полета за червената и жълтатасветлина са нанесени контурите на същата стрелка (стрелки), се използва само когато сигналите за преминаване и спиране не се подават едновременно към всички пътни превозни средства от даден вход на кръстовището. В този случай конфигурацията на стрелките в светещите полета на отделните светофари от този вход съответства на разрешените посоки за движение от отделните пътни ленти и на този вход на кръстовището не може да се поставя светофар, светещото поле за зелената светлина на който е с формата на кръг.
(6) Последователността на подаване на светлинните сигнали от един светофар е следната: червена светлина - едновременно светещи червена и жълта светлина - зеленасветлина - жълта светлина.
(7) Светлинните сигнали имат следното значение:

1. червена светлина - означава "Преминаването е забранено". Водачите на пътни превозни средства не трябва да преминават "стоп-линията" или, ако няма такава, да преминават линията, на която е поставен светофарът. Когато светофарът е поставен в средата на кръстовището, водачите не трябва да навлизат в кръстовището или на пешеходната пътека;

2. едновременно светещи червена и жълта светлина - означава "Преминаването е забранено". Този сигнал предупреждава водачите, че предстои подаване на сигнал със зелена светлина;.

3. зелена светлина - означава "Преминаването е разрешено". Но когато този сигнал е подаден на кръстовище, той не разрешава на водачите да навлизат в кръстовището, ако, след като навлязат, те не ще могат да го напуснат до следващатасмяна на сигнала;

4. жълта светлина - означава "Внимание, спри!". Това не се отнася само за онези от водачите, които в момента на подаването на този сигнал, след като им е било разрешено преминаването, са толкова близо до светофара, че не могат да спрат, без дасъздадат опасност за движението. При подаване на този сигнал на кръстовище водачите,които навлизат или се намират в кръстовището, са длъжни да го освободят.

(8) Светофарите се поставят от дясната страна на пътя. За да бъдат забелязани своевременно, те може да бъдат поставени над пътя, от лявата страна или в средата над кръстовището. (9) Когато конкретните условия налагат това, сигналите, които се подават от един светофар, може да бъдат повторени чрез поставянето на допълнителен светофар.Светофар за повтаряне на светлинните сигнали може да се поставя над пътя, от лявата страна на пътя или на изхода на кръстовището, но така, че да не заблуждава участниците в движението.

Чл. 32. На светофар с три светещи полета, на нивото на светещото поле за зелена светлина с формата на кръг, от едната или от двете страни може да има допълнително светещо поле със зелена светлина с формата на стрелка. Включването на тази светлина означава, че водачите могат да продължат движението си само в указаната от стрелката посока при условие, че пропускат пътните превозни средства и пешеходците, които преминават през кръстовището. Този сигнал се подава само едновременно с включени червена и/или жълта светлина на светофара.

Светофари за пътни превозни средства на отделна пътна лента

Чл. 33. (1) За регулиране движението на пътните превозни средства по отделна пътна лента се използва светофар, с който се подават немигащи светлинни сигнали с червен и зелен цвят на светлината. (2) Когато светещите полета на светофара са обособени самостоятелно, те се подреждат хоризонтално, като полето за червената светлина е отляво, а за зелената -отдясно. (3) Светещото поле за червената светлина има формата на две косо пресичащисе наклонени ленти. Светещото поле за зелената светлина има формата на стрелка,насочена надолу. (4) Светлинните сигнали имат следното значение:

1. червена светлина - означава "Движението по лентата е забранено";

2. зелена светлина - означава "Движението по лентата е разрешено".

(5) Когато и двете светлини не светят, посоката за движение по лентата се указва от пътен знак Д1, определящ броя на пътните ленти и посоките за движение по тях, а когато такъв знак няма - движението по лентата, над която е поставен светофарът, е забранено. (6) Светофарът за регулиране движението на пътните превозни средства по отделна пътна лента се поставя в средата над пътната лента.

Светофари за трамваи

Чл. 34. (1) За регулиране движението на трамваите може да се използва светофар с 4 светещи полета, 3 от които са разположени хоризонтално едно до друго, а четвъртото е разположено в средата под тях. С тези светещи полета се подаватнемигащи светлинни сигнали с луннобял цвят. (2) Сигналите на светофара имат следното значение:

1. Включени всички горни светлини и изключена долна светлина - "Навлизане в кръстовището е забранено".

2. Включена долна светлина и горна над нея - "Разрешено е движението направо".

3. Включени долна светлина и горна дясна - "Разрешено е движението надясно".

4. Включени долна светлина и горна лява - "Разрешено е движението наляво".

(3) Едновременното подаване на сигнали по т. 2, 3 и 4 разрешава преминаване в съответните посоки.

Разрешено е движението направо и наляво

Разрешено е движението направо и дясно

(4) Когато светофар за регулиране движението на трамваите е поставен заедно със светофар за регулиране движението на пътните превозни средства на кръстовища, пешеходни пътеки и стеснени участъци от пътя, водачите на трамваите спазват сигналите на светофара за регулиране движението на трамваите. (5) Светофар за регулиране движението на трамваите може да се използва и за регулиране движението на тролейбусите и автобусите от редовните линии за обществен превоз на пътници.

Светофари за пешеходците

Чл. 35. (1) За регулиране движението на пешеходците се използва светофар сдве светещи полета, с които се подават немигащи светлинни сигнали с червен и зелен цвят на светлината. 
(2) Светещите полета на светофара са подредени вертикално, като полето за червената светлина е отгоре, а за зелената - отдолу.
(3) Светещото поле за червената светлина е с формата на застанал неподвижно пешеходец, а светещото поле на зелената светлина - с формата на движещ се пешеходец.
(4) Светлинните сигнали имат следното значение:

1. червена светлина - означава "Преминаването е забранено". Пешеходците, които се намират на платното за движение при подаването на този сигнал, са длъжни да го освободят;

2. зелена светлина - означава "Преминаването е разрешено".

(5) За улесняване на слепите пешеходци зелената светлина, която разрешава преминаване през платното за движение на пешеходците, може да бъде съпроводена със звуков сигнал.

Светофари за пътните превозни средства на железопътен прелез

Чл. 36. (1) За регулиране движението на пътните превозни средства нажелезопътен прелез се използва светофар с едно или две, разположени хоризонтално едно до друго, светещи полета с формата на кръг. Светофарът се включва при приближаване на влак към железопътния прелез. 
(2) Светофарът подава сигнал, състоящ се от една или две последователно мигащи една след друга червени светлини, който означава "Преминаването е забранено". 
(3) Светофари, използвани за регулиране движението на пътните превознисредства на железопътен прелез, може да се поставят и пред подвижни мостове, на фериботи, пристанища и на места, където на пътя излизат моторни превозни средства със специален режим на движение.

Светофар с мигаща жълта светлина

Чл. 37. Жълта мигаща светлина, подавана от пътен светофар или от друго устройство, означава "Внимание!". Водачите и пешеходците могат да продължат движението си, но са длъжни да бъдат внимателни и предпазливи.

 

 
 

РАБОТНО ВРЕМЕ

ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН
от 9:00 ч до 17:00 

Допълнителна информация